پرش به: ناوبری, جستجو

پودمان:Numeral converter

local p = {} -- Use this function from templates. function p.convert_template(frame) -- Third argument is optional; If true given, signs like dot (.) will be replaced. frame.args[3] = frame.args[3] or nil return p.convert(frame.args[1], frame.args[2], frame.args[3]) end -- Use this function directly in modules. function p.convert(lang, text, signs, virgule) text = tostring(text) signs = signs or nil virgule= virgule or nil if lang == "fa" or lang == "ur" or lang == "mzn" or lang == "glk" then -- برای فارسی، اردو، مازندرانی، گیلکی text = mw.ustring.gsub(text, "[0٠]", "۰") text = mw.ustring.gsub(text, "[1١]", "۱") text = mw.ustring.gsub(text, "[2٢]", "۲") text = mw.ustring.gsub(text, "[3٣]", "۳") text = mw.ustring.gsub(text, "[4٤]", "۴") text = mw.ustring.gsub(text, "[5٥]", "۵") text = mw.ustring.gsub(text, "[6٦]", "۶") text = mw.ustring.gsub(text, "[7٧]", "۷") text = mw.ustring.gsub(text, "[8٨]", "۸") text = mw.ustring.gsub(text, "[9٩]", "۹") if type(signs) ~= "nil" then text = mw.ustring.gsub(text, "%.", "٫") end elseif lang == "ar" or lang == "ckb" or lang == "ks" then -- برای عربی، کردی سورانی، کشمیری text = mw.ustring.gsub(text, "[۰0]", "٠") text = mw.ustring.gsub(text, "[۱1]", "١") text = mw.ustring.gsub(text, "[۲2]", "٢") text = mw.ustring.gsub(text, "[۳3]", "٣") text = mw.ustring.gsub(text, "[۴4]", "٤") text = mw.ustring.gsub(text, "[۵5]", "٥") text = mw.ustring.gsub(text, "[۶6]", "٦") text = mw.ustring.gsub(text, "[۷7]", "٧") text = mw.ustring.gsub(text, "[۸8]", "٨") text = mw.ustring.gsub(text, "[۹9]", "٩") elseif lang and lang ~= "" then -- برای همهٔ زبان‌های دیگر text = mw.ustring.gsub(text, "[۰٠]", "0") text = mw.ustring.gsub(text, "[۱١]", "1") text = mw.ustring.gsub(text, "[۲٢]", "2") text = mw.ustring.gsub(text, "[۳٣]", "3") text = mw.ustring.gsub(text, "[۴٤]", "4") text = mw.ustring.gsub(text, "[۵٥]", "5") text = mw.ustring.gsub(text, "[۶٦]", "6") text = mw.ustring.gsub(text, "[۷٧]", "7") text = mw.ustring.gsub(text, "[۸٨]", "8") text = mw.ustring.gsub(text, "[۹٩]", "9") text = mw.ustring.gsub(text, "٫", ".") if type(virgule) ~= "nil" then text = mw.ustring.gsub(text, "،", ",") end end return text end return p