پرش به: ناوبری, جستجو

پودمان:Lua banner

-- This module implements the {{lua}} template. local yesno = require('Module:Yesno') local mList = require('Module:List') local mTableTools = require('Module:TableTools') local mMessageBox = require('Module:Message box') local p = {} function p.main(frame) local origArgs = frame:getParent().args local args = {} for k, v in pairs(origArgs) do v = v:match('^%s*(.-)%s*$') if v ~= '' then args[k] = v end end return p._main(args) end function p._main(args) local modules = mTableTools.compressSparseArray(args) local box = p.renderBox(modules) local trackingCategories = p.renderTrackingCategories(args, modules) return box .. trackingCategories end function p.renderBox(modules) local boxArgs = {} if #modules < 1 then boxArgs.text = '<strong class="error">خطا: هیچ پودمانی مشخص نشده‌است</strong>' else local moduleLinks = {} for i, module in ipairs(modules) do moduleLinks[i] = string.format('[[:%s]]', module) end local moduleList = mList.makeList('bulleted', moduleLinks) boxArgs.text = 'از [[ویکی‌پدیا:لوآ|لوآ]] استفاده می‌کند:\n' .. moduleList end boxArgs.type = 'notice' boxArgs.small = true boxArgs.image = '[[پرونده:Lua-logo-nolabel.svg|30px|جایگزین=نماد لوآ|پیوند=ویکی‌پدیا:لوآ]]' return mMessageBox.main('mbox', boxArgs) end function p.renderTrackingCategories(args, modules, titleObj) if yesno(args.nocat) then return '' end local cats = {} -- Error category if #modules < 1 then cats[#cats + 1] = 'الگو:لوآ همراه خطا' end -- Lua templates category titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle() local subpageBlacklist = { doc = true, sandbox = true, sandbox2 = true, testcases = true } if titleObj.namespace == 10 and not subpageBlacklist[titleObj.subpageText] then local category = args.category if not category then local categories = { ['Module:String'] = 'الگو:مبتنی بر لوآ رشته', ['Module:Math'] = 'الگو:مبتنی بر لوآ ریاضی', ['Module:BaseConvert'] = 'الگو:مبتنی بر لوآ تبدیل مبنا', ['Module:Citation'] = 'الگو:مبتنی بر لوآ ارجاع‌دهی' } categories['Module:Citation/CS1'] = categories['Module:Citation'] category = modules[1] and categories[modules[1]] category = category or 'الگو:مبتنی بر لوآ' end cats[#cats + 1] = category end for i, cat in ipairs(cats) do cats[i] = string.format('[[رده:%s]]', cat) end return table.concat(cats) end return p