پرش به: ناوبری, جستجو

پنج:ما همین اول

ما همین اول
Rayanesh-5-esfand93.pdf
شماره پنج

سپاسگزاریم
از جان، پرورنده قلم و زبان، تا بیاموزیم به هم، و از دیگران،
از درختان، از آسمان، و حتی از باران، که می‌دهند به آنان جان،
تا بدهند به ما جان، تا بیابیم جان، و چه دانیم که چیست جان؟
از زمین و زمان، که شکیبایند در این روزگاران، نگران دنیای کم جان،
از یاران، که می‌دهند جان، تا شاید رسیم به جان، و چه دانیم که چیست جان؟
و از نوروز، بی هیچ قافیه‌ای، نوروزی به کهنگی زمان،

و پوزش می‌خواهیم
از همگان،
و از درختان،
اگر گرفتیم از آنان جان و نوشتیم خطی بی‌جان،
هدر دادیم این همه جان، با ادعای داشتن این همه جان،

و امیدواریم
که رسیم به جان، شاید با دادن جان، شاید با گرفتن جان، البته
به امید یاری جان،
و چه دانیم که چیست جان؟