پرش به: ناوبری, جستجو

نشست:940416

چرایی‌ها
شماره شش
شرکت کنندگان خانم بهجتى (مجازى)، رفيعى، شمسايى (مجازى) و ورمزيار
تاریخ جلسه ١٦ تيرماه ١٣٩٤
نحوه برگزاری دو نفر مجازی و دو نفر حضوری
مکان دانشکده کامپیوتر

در اين نشست به گفتگو درباره اين پرداخته شد كه چه برخوردم با تكنولوژى داشتيم و وظيفه ى ما در حال حاضر چيست؟

آنچه كه توسط آقاى ورمزيار مطرح شد و تا حدى هم مورد پذيرش ديگران بود اين بود كه : ١- نسبت يه آن شناخت و بينش عميق ترى پيدا كنيم، تا با آگاهى كامل با آن برخورد كنيم و برخوردم نكنيم كه بعداً پشيمان شويم، براى نمونه اگر قرار است كلاً با آن قهر كنيم، با دليل و با شناخت كامل اين كار را بكنيم و مطمئن باشيم اين كار درست است و ٢- نسبت با آن مصنفاته برخورد كنيم و هر آنچه هست را ببينيم، اگر جايى زيان رساندن، بگوييم زيان رساندن و اگر جايى خوب بوده است، بگوييم خوب بوده است. البته درباره مورد دوم، آقاى شمسايى تاكيد كردند كه در فهم چيستى تكنولوژى، بايد آن را بدون معيارهاى ذهنى ديد، يعنى هرآنچه هست را ديد. براى نمونه گفتند بايد كوه را همانطور كه هست ديد. ما نمى آييم بگوييم اين جايش بد است و اينجاست خوب است، كوه، كوه است.

در پى اين گفتگو، دو خط به سند چرايى ها افزوده شد. گفتنى است اين نشست با ابزار تلگرام برگزار شد. و موارد روى آن وجود دارد.