پرش به: ناوبری, جستجو

نشست:940402

نشست چهارم چرایی‌ها: ۲ تیر ۱۳۹۴ حاضرین: خانم بهجتی و رفیعی و آقای شمسایی و ورمزیار

ادامه چرایی‌ها:

بحث درباره چرایی‌های تکنولوژی ش: آیا تکنولوزی همان روش‌ها و ... است؟ آیا کشتی نوح و خانه سازی و ... جزو تکنولوژی است یا نه؟ در حالی که الان هر چند سال یافت شهری و ... تغییر می‌کند؟ اصلاً تکنولوژی از کجا به وجود آمد؟ چیزی که به نظر می‌آید الان برای خودش هویت دارد؟ می‌گویند از رنسانس. بحث از خدایان یونان بوده است. دو طرز تفکر شکل گرفت: یکی اینکه خودمان بشینیم و فکر کنیم، و یکی هم روش مسیحیت و کلیسا که حول یکسری گزارش مشخص شکل می‌گیرد. تکنولوژی بازگشت به همان دوران پیش از کلیسا بود. نگاه غائبانه به پدیده‌ها در مقابل تفکر وجودی.

فرانسیس بیکن: طبیعت را تسخیر کنیم. همان بهشت را در زمین بسازیم. آقای شمسایی حرف‌های زیادی درباره نقطه شروع تکنولوژی گفتند که در فایل صوتی وجود دارد.