پرش به: ناوبری, جستجو

نشست:940331

نشست ادامه چیستی ها و چرایی‌ها: نشست سوم چراییی‌ها تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ حاضرین : خانم بهجتی و رفیعی و آقای شمسایی و ورمزیار


بحث روی ارتباط بین دانش و علم : آیا دانش و علم از یک سنخ هستند یا نه. و آیا هر آنچه رخ می‌دهد از نگاه همه یکسان است یا نه؟ به نظر می‌آید علم خیلی فردی تر از دانش است. علم را احتمالا نمی‌توان منتقل کرد، اما شاید دانش را بتوان. اما آیا براستی نمی‌توان علم را منتقل کرد؟ با اینکه علم پدیداری است؟ آیا می‌توان از انتقال دانش به علم رسید؟ باید بیشتر اندیشید.


چرایی‌های داشگاه و دانشکده و دانشکده کامپیوتر : آیا محدودیتی بر روی دانشی که در دانشگاه انتقال می‌یابد؟ یا بر روی روش و چگونگی انتقال آن؟ اما کانال‌های انتقال دانش چیست؟ از استاد به دانشجو و برعکس و از دانشگاه به صنعت و برعکس و دانشگاه به جامعه علمی و برعکس. از کتاب و جزوه به دانشجو. از دانشجو به دانشجو . از نشریه به دانشجو (در همه حالت برعکسش هم وجود دارد). حال باید بررسی کنیم که در هر حالت باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. برای نمونه در حالت استاد و دانشجو : یکی خواست قبلی دو طرف و یکی هم رضایت باور داشتن به دانشی که قرار است منتقل داده شود (توسط کنش‌گر اصلی انتقال- چه گیرنده و چه فرستنده)

مشکل دانش این است که به بخشی از واقعیت منطبق است و بر بخشی از آن نیست. بخشی از واقعیت، واقعیت نیست. واقعیت یک چیز یکپارچه و بسیط است. و دانش باید بر واقعیت منطبق باشد، و نه بخشی از واقعیت که ... زمانی که واقعیت را به بخشی از آن محدود می‌کنیم، از تمام آن می‌افتیم. اما آیا مهارت با دانش یکی است؟ تفاوت آن دو در چیست؟ آیا برای دانشتن مهارت باید دانش داشت؟ اما دانش مهارت نمی‌آورد. اما چرا ما به اینجا رسیدیم؟ به این حد از تکثر. و آیا خوب است یا نه؟

بحث درباره لزوم رعایت اخلاق در رعایت دانش. حق و حقوق را باید تعریف کرد

بحث درباره لزوم انتقال دانش و علم  : در انتقال دادن و ندادن دانش، مصالحی وجود دارد. چرا و به چه دلیل یک دانش را منتقل کنیم یا نه. چه مصالحی باید در انتقال دانش و تمام زمینه‌های آن در نظر گرفته شود. چگونه می‌توان مصالح را یافت؟ بر پایه صفات خدا. البته می‌توان برای تولید دانش نیز برای بدست آوردن این مصالح استفاده کرد.

معیار رعایت کردن مصلحت در چیست؟ اخلاق؟ احکام؟ و ...