پرش به: ناوبری, جستجو

نشست:940228

نشست دوم چیستی‌ها

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

حاضرین: خانم رفیعی، آقای شمسایی، آقای ورمزیار

نکته‌ای اولی که آقای شمسایی گفتند، این بود که بهتر است برخی مسائل در طول نشریه بدست آید و تعریف آن‌ها کامل شوند. زیرا تعریف آن‌ها به طور دقیق و کامل امکان‌پذیر نیست. بهتر است هرگاه مقاله‌ای مطابق و برپایه‌ای جهت‌گیری اولیه نوشته شد، سند چیستی‌ها را تغییر دهیم و برپایهٔ آن‌ها درست کنیم.

نکتهٔ دوم، این است که تعریف ایده‌آل نیز داشته باشیم و تلاش کنیم به آن برسیم و ویژگی‌های ایده‌آل را نیز بیاوریم. برای نمونه برای دانشجو، ویژگی‌های دانشجو را بگوییم.

برگشتیم به بحث انسان و چیستی انسان است. آقای ورمزیار می‌گوید که همان تعریف ساده برپایه زاد و ولد و حضرت آدم باشد. اما آقای شمسایی بر این باور است که با یکسری ویژگی‌ها آن را تعریف کنید. فعلاً همان تعریف زاد و ولدی را پایه گرفتیم.

سپس جامعه و مردم را تعریف کردیم.

سپس رفتیم سراغ science و knowledge و علم. فرق علم و knowledge در چیست؟ گویا علم حالت پدیدارشوندگی دارد. اینکه یک چیز را به صورت تئوری بدانیم، با اینکه آن را به صورت عینی ببینیم و حس کنیم فرق دارد.

دانش را مجموعه گزاره‌ها تعریف کردیم، و کاری به کاربرد آن نداریم. تنها باید واقعیت را توصیف کند، آن هم نه کاملاً. دانشگاه هم به سادگی تعریف شد.