پرش به: ناوبری, جستجو

مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons.js

نکته: پس از ذخیره‌کردن ممکن است برای دیدن تغییرات نیاز باشد که حافظهٔ نهانی مرورگر خود را پاک کنید.

 • فایرفاکس / سافاری: کلید Shift را نگه دارید و روی دکمهٔ Reload کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 یا Ctrl-R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-R)
 • گوگل کروم: کلیدهای Ctrl+Shift+R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-Shift-R)
 • اینترنت اکسپلورر: کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی دکمهٔ Refresh کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 را با هم فشار دهید
 • اپرا: حافظهٔ نهانی مرورگر را از طریق منوی Tools → Preferences پاک کنید
// <nowiki> // DON'T REMOVE THIS LINE EVER
/*jslint indent: 2, browser: true, white: true*/
/*global jQuery, mediaWiki, persianWikiTools, persianTools*/
/* above functions are coming from [[MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-autoed.js]] */
/**
 * UI code for Persian tools
 * Tests: [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-tests.js]] [[وپ:تست]]
 * See also:
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persianwikitools.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-dictionary.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-autoed.js]]
 */
(function ($, mw) {
  'use strict';
 
  // ابزار در حالت نمایش
  /**
   * Fetch a page
   */
  function loadPage(title) {
    return new mw.Api().get({
      action: 'query',
      prop: 'revisions',
      titles: title,
      rvprop: 'content',
      format: 'json'
    }).then(function (data) {
      return $.map(data.query.pages, function (value) {
        return value;
      })[0].revisions[0]['*'];
    });
  }
 
  /**
   * Save a page
   */
  function savePage(title, text, summary) {
    return new mw.Api().post({
      action: 'edit',
      title: title,
      text: text,
      summary: summary,
      nocreate: '',
      minor: '',
      token: mw.user.tokens.get('editToken')
    });
  }
 
  /**
   * Load and save a page
   */
  function loadSavePage(editorDelegate, summary) {
    return loadPage(mw.config.get('wgPageName')).then(function (text) {
      return savePage(mw.config.get('wgPageName'), editorDelegate(text), summary);
    });
  }
 
  if (mw.config.get('wgAction') === 'view' &&
    mw.config.get('wgIsArticle')) {
    $(function () {
      $('#ca-abar-abzar').remove();
      if ($('#mw-imagepage-nofile, #noarticletext').length !== 0 ||
        mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 6 ||
        mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 8) {
        return;
      }
      $('<li>').append($('<a>', { text: 'ابرابزار', href: '#' })).appendTo('.navigation').click(function (e) {
       e.preventDefault();
              loadSavePage(
                persianWikiTools.superTool,
                '/' + '* ویرایش به وسیلهٔ [[' + (mw.config.get('wgServerName') !== 'fa.wikipedia.org' ? ':w:fa:' : '') + 'وپ:ابرابزار|ابرابزار]] *' + '/'
              ).then(function (data) {
                if (data.error) {
                  mw.notify('ویرایش موفقیت آمیز نبود: ' + data.error.info);
                } else if (data.edit && data.edit.result === 'Success') {
                  if (data.edit.nochange !== undefined) {
                    mw.notify('تغییری در صفحه ایجاد نشد.');
                  } else {
                    mw.notify('ویرایش با موفقیت انجام پذیرفت');
                    // Loading diff page
                    window.location = mw.config.get('wgScript') + '?title=' + mw.config.get('wgPageName') + '&diff=' + data.edit.newrevid;
                  }
                } else {
                  mw.notify('ویرایش در صفحه موفقیت\u200cآمیر نبود.');
                }
              }, function (error) {
                mw.notify(error);
              });
              $(this).dialog('close');
      });
    });
  }
 
 
  // ابزار در حالت ویرایش
  /**
   * Adds edit summary
   */
  function addEditSummary(summaryText, replaceSummary) {
    if (summaryText === '') {
      return;
    }
    var summary = $('.editOptions #wpSummary'),
      summaryPrefix = '',
      pos;
    if (summary.length === 0) {
      return;
    }
    if (summary.val().indexOf('*/ ') > -1) {
      pos = summary.val().indexOf('*/ ');
      summaryPrefix = summary.val().substr(0, pos + 3);
    }
    if (replaceSummary) {
      summary.val(summaryPrefix + summaryText);
    } else {
      if (summary.val() === summaryPrefix) {
        summary.val(summary.val() + summaryText);
      } else {
        if (summary.val().indexOf(summaryText) === -1) { // do not repeat in edit summary
          summary.val(summary.val() + '، ' + summaryText);
        }
      }
    }
  }
 
  /**
   * Makes a simple button from parameters
   */
  function buttonGenerator(callback, summaryText, replaceSummary, image, title, alt, idSuffix) {
    function clickCallback(e) {
      e.preventDefault();
      callback();
      addEditSummary(summaryText, replaceSummary);
    }
    var button = $('<span>', {
      id: 'persian-wiki-tools-' + idSuffix
    }).click(clickCallback).append(
      $('<img>').attr({
        src: image,
        title: title,
        alt: alt
      }).on('error', function () {
        button.replaceWith($('<button>', {
          text: alt
        }).click(clickCallback));
      })
    );
    return button[0];
  }
 
  /**
   * Applies the string functions defined below to the
   * selected text in the edit box. If no text is selected, applies
   * the function to the whole contents of edit box.
   */
  function applyOnSelection(callback) {
    var txtarea, range, startPos, endPos, selText;
    if (document.getElementById('editform')) {
      txtarea = document.getElementById('wpTextbox1');
    } else if (document.getElementById('wpNewTitleMain')) {
      txtarea = document.getElementById('wpNewTitleMain');
    } else {
      return;
    }
    if (document.selection && document.selection.createRange) { // IE/Opera
      // get current selection  
      txtarea.focus();
      range = document.selection.createRange();
      selText = range.text;
      if (selText) {
        range.text = callback(selText);
        range.select();
      } else {
        txtarea.value = callback(txtarea.value);
      }
    } else if (txtarea.selectionStart || txtarea.selectionStart === 0) { // Mozilla
      // get current selection
      txtarea.focus();
      startPos = txtarea.selectionStart;
      endPos = txtarea.selectionEnd;
      selText = txtarea.value.substring(startPos, endPos);
      // insert tags
      if (selText) {
        txtarea.value = txtarea.value.substring(0, startPos) + callback(selText) + txtarea.value.substring(endPos, txtarea.value.length);
        txtarea.selectionStart = startPos + selText.length;
        txtarea.selectionEnd = txtarea.selectionStart;
      } else {
        txtarea.value = callback(txtarea.value);
      }
    }
  }
 
  var tools = {};
 
  // Buttons that FIX wikitext
  /* ی ک */
  tools.ykArabic = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianTools.toStandardPersianCharacters);
    },
    'اصلاح نویسه\u200cهای عربی',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Button_YehKeh.png',
    'اصلاح ی و ک',
    'ی و ک',
    'YehKeh'
  );
 
  /* فاصلهٔ مجازی */
  tools.zwnj = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiApplyZwnj);
    },
    'اصلاح فاصلهٔ مجازی',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_ZWNJ.png',
    'فاصلهٔ مجازی',
    'فاصلهٔ مجازی',
    'ZWNJ'
  );
 
  /* اصلاح نویسه\u200cها و حالت\u200cهای غیراستاندارد */
  tools.applyOrthography = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiApplyOrthography);
    },
    'اصلاح نویسه',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/94/Button_non_standard.png',
    'اصلاح نویسه\u200cها و حالت\u200cهای غیراستاندارد',
    'اصلاح نویسه\u200cها و حالت\u200cهای غیراستاندارد',
    'apply-orthography'
  );
 
  /* اصلاح ارقام */
  tools.dig = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiTextDigitsToPersian);
    },
    'اصلاح ارقام',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4a/Button_numbers.png',
    'اصلاح ارقام',
    'ارقام',
    'numbers'
  );
 
  /* اصلاح ارقام مخصوص صفحه انتقال */
  tools.digMove = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiConvertToPersianCharacters);
    },
    'اصلاح ارقام',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/4/4a/Button_numbers.png',
    'اصلاح ارقام',
    'ارقام',
    'numbers'
  );
 
  /* برداشتن پیوند تاریخ‌ها */
  tools.fixBadLinks = buttonGenerator(
    function () {
      //عدم تغییر در متن بحث‌ها، سیاست‌ها در فضاهای نام دیگر
      if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 0) {
        applyOnSelection(persianWikiTools.fixBadLinks);
      }
    },
    'حذف پیوند تاریخ‌ها',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/WPCleaner-remove-link.svg/22px-WPCleaner-remove-link.svg.png',
    'حذف پیوند تاریخ‌ها',
    'پیوند تاریخ‌ها',
    'datelinks'
  );
 
  /* یونیکد نشانی وب */
  tools.urlFix = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiUrlMinifier);
    },
    'اصلاح نشانی وب',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/b/ba/Button_decode_URI.png',
    'یونی\u200cکدسازی نشانی\u200cها',
    'یونی\u200cکدسازی',
    'decode-URI'
  );
 
  /* اصلاح علامت @ */
  tools.atSignFix = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(function (text) {
        return text.replace(/(\S+?)@(\S+?)/g, '$1{{at}}$2');
      });
    },
    'اصلاح @',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/7f/Button_at_sign.png',
    'اصلاح علامت @',
    '@',
    'at-sign'
  );
 
  /* ابرابزار */
  tools.superTool = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.superTool);
    },
    'ابرابزار',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_super_tool.png',
    'ابرابزار',
    'ابرابزار',
    'super-tool'
  );
 
  /* ابزار املا */
  tools.dictation = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiDictation);
    },
    'اصلاح املا',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Button_Dictation-fa.png',
    'املا',
    'املا',
    'dictation'
  );
 
  /* ابرابزار مخصوص صفحه انتقال */
  tools.superToolMove = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.superToolMove);
    },
    'ابرابزار',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_super_tool.png',
    'ابرابزار',
    'ابرابزار',
    'super-tool'
  );
 
  /* اصلاحات قراردادن نقطه */
  tools.punc = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianWikiTools.wikiPunctuation);
    },
    'اصلاح سجاوندی',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/e/ed/Button_punctuation.png',
    'نقطه\u200cگذاری',
    'نقطه\u200cگذاری',
    'punctuation'
  );
 
  // Buttons that add tags
  /* برچسب ویکی\u200cسازی */
  tools.wikify = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{ویکی\u200cسازی}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب ویکی\u200cسازی',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/38/Button_wikify.png',
    'برچسب ویکی\u200cسازی',
    'ویکی\u200cسازی',
    'wikify'
  );
 
  /* بدون منبع */
  tools.noSource = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{بدون منبع}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب منبع',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/8/8a/Button_no_source_fa.png',
    'برچسب بدون منبع',
    'بدون منبع',
    'no-source'
  );
 
  /* حذف سریع */
  tools.speedyDel = buttonGenerator(
    function () {
      var temp = $('#wpTextbox1').val();
      $('#wpTextbox1').val('');
      mw.toolbar.insertTags('{{حذف سریع|', '}}\n' + temp, 'معیار');
    },
    'حذف سریع',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c1/Button_delete_vote.png',
    'برچسب حذف سریع',
    'حذف سریع',
    'delete-vote'
  );
 
  /* حذف زماندار */
  tools.prod = buttonGenerator(
    function () {
      var temp = $('#wpTextbox1').val();
      $('#wpTextbox1').val('');
      mw.toolbar.insertTags('{{جا:حذف زمان\u200cدار|', '}}\n' + temp, 'معیار');
    },
    'حذف زمان\u200cدار',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Button_attendre.png',
    'برچسب حذف زمان\u200cدار',
    'حذف زمان\u200cدار',
    'attendre'
  );
 
  /* منبع تصویر نامعلوم */
  tools.picSource = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{منبع تصویر نامعلوم}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب منبع',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/5/59/Button_image_source.png',
    'برچسب منبع تصویر نامعلوم',
    'منبع تصویر نامعلوم',
    'image-source'
  );
 
  /* حق تکثیر تصویر نامعلوم */
  tools.picCopy = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{جا:حق تکثیر تصویر نامعلوم}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب حق تکثیر',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/7e/Button_image_copyright.png',
    'برچسب حق تکثیر تصویر نامعلوم',
    'حق تکثیر تصویر نامعلوم',
    'image-copyright'
  );
 
  /* تمیزکاری */
  tools.cleanup = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{تمیزکاری}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب تمیزکاری',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Button_broom.png',
    'برچسب تمیزکاری',
    'تمیزکاری',
    'broom'
  );
 
  /* اخطار نگاره */
  tools.imgWarn = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('');
      mw.toolbar.insertTags(
        '{{جا:اخطار نگاره|',
        '}}',
        'نگاره'
      );
    },
    'برچسب نگاره',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Button_aviso.png',
    'اخطار نگاره',
    'اخطار نگاره',
    'aviso'
  );
 
  /* حق تکثیر مشکوک */
  tools.sus = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{حق تکثیر مشکوک}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب حق تکثیر',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/c/c7/Button_Sus.png',
    'برچسب حق تکثیر مشکوک',
    'حق تکثیر مشکوک',
    'sus'
  );
 
  /* نقض حق تکثیر */
  tools.copyR = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('');
      mw.toolbar.insertTags(
        '{{جا:نقض حق تکثیر|url=',
        '}}',
        'نشانی ایرنتنتی'
      );
    },
    'برچسب حق تکثیر',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/6/6f/Button_CopyR.png',
    'برچسب نقض حق تکثیر',
    'نقض حق تکثیر',
    'copyr'
  );
 
  /* لحن نامناسب */
  tools.tone = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('{{لحن نامناسب}}\n' + $('#wpTextbox1').val());
    },
    'برچسب لحن',
    false,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/f/fc/Button_Tone.png',
    'برچسب لحن نامناسب',
    'لحن',
    'tone'
  );
 
  // Buttons that help with wiki writing
  /* تغییر جهت */
  tools.toggleDirection = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1, #wpNewTitleMain, .ace_editor').css({
        'text-align': 'start',
        'direction': $('#wpTextbox1, #wpNewTitleMain').css('direction') === 'rtl' ? 'ltr' : 'rtl'
      });
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_toggle_dir.png',
    'تغییر جهت جعبهٔ ویرایش',
    'تغییرجهت',
    'toggle-dir'
  );
 
  /* پیوند درونی */
  tools.wikiLink = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('[[', ']]', 'مقاله');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d0/Button_in_wikify.png',
    'پیوند',
    'پیوند',
    'wikify'
  );
 
  /* متن خطخورده */
  tools.strikeTextButton = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('<s>', '</s>', 'متن خط خورده');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Button_strike.png',
    'متن خط\u200cخورده',
    'متن خط\u200cخورده',
    'strike'
  );
 
  /* توضیح */
  tools.commentButton = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('<!--', '-->', 'توضیح');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Button_hide_comment.png',
    'توضیح',
    'توضیح',
    'hide-comment'
  );
 
  /* ملزومات مقاله */
  tools.addEssentialThings = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('== جستارهای وابسته ==\n\n== منابع ==\n{{پانویس}}', '', '');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Add_note.jpg',
    'ملزومات مقاله',
    'ملزومات مقاله',
    'add-note'
  );
  /* خوشامدید */
  tools.welcome = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags(
        '{{جا:خوشامدید|~~~~}}',
        '',
        ''
      );
    },
    'خوشامدگویی',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Smilies_Alien_cool.png',
    'خوشامدگویی',
    'خوشامد',
    'alien-cool'
  );
  /* چپچین */
  tools.chapChin = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags(
        '{{چپ\u200cچین}}\n',
        '\n{{پایان چپ\u200cچین}}',
        'متن چپ\u200cچین\u200cشده'
      );
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ea/Button_align_left.png',
    'چپ\u200cچین\u200cکردن متن',
    'چپ\u200cچین',
    'align-left'
  );
 
  /* اندیس بالا */
  tools.upperText = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('<sup>', '</sup>', 'اندیس');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Button_upper_letter.png',
    'اندیس بالا',
    'اندیس بالا',
    'upper-letter'
  );
 
  /* اندیس پایین */
  tools.lowerText = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags('<sub>', '</sub>', 'اندیس');
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Button_lower_letter.png',
    'اندیس پایین',
    'اندیس پایین',
    'lower-letter'
  );
 
  /* تغییرمسیر */
  tools.redirectButton = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val('');
      mw.toolbar.insertTags(
        '#تغییرمسیر [[',
        ']]',
        'پیوند'
      );
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c8/Button_redirect.png',
    'تغییرمسیر',
    'تغییرمسیر',
    'redirect'
  );
 
  /* سال میلادی */
  tools.gregYear = buttonGenerator(
    function () {
      mw.toolbar.insertTags(
        '[[',
        ' (میلادی)|]]',
        'سال'
      );
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/a/a7/Button_cal.png',
    'سال میلادی',
    'میلادی',
    'cal'
  );
 
  /* مرتبسازی */
  tools.sortText = buttonGenerator(
    function () {
      applyOnSelection(persianTools.persianSortText);
    },
    '',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/33/Button_sort.png',
    'مرتب\u200cسازی بر اساس الفبا',
    'مرتب\u200cسازی',
    'sort'
  );
 
  /* شد! */
  tools.shod = buttonGenerator(
    function () {
      $('#wpTextbox1').val($('#wpTextbox1').val() + '\n:{{شد}} ~~~~');
    },
    'شد',
    true,
    '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Button_check.png',
    'شد',
    'شد',
    'check'
  );
 
  $(function () {
    var extraEditButtons = [],
      extraMoveButtons = [],
      space = ' ';
 
    extraEditButtons = extraEditButtons.concat(tools.toggleDirection, space, tools.ykArabic, tools.zwnj, tools.applyOrthography,
      tools.dig, tools.punc, tools.dictation, tools.superTool, space, tools.urlFix, tools.fixBadLinks, space, tools.welcome,
      tools.addEssentialThings, tools.noSource, tools.sus, tools.tone, tools.wikify,
      tools.shod, tools.cleanup, tools.speedyDel, tools.prod, space, tools.redirectButton,
      tools.gregYear, tools.strikeTextButton, tools.chapChin, tools.commentButton, space, tools.sortText);
 
    extraEditButtons = extraEditButtons.concat(space).concat(window.userCustomEditButtons || []);
 
    extraMoveButtons = extraMoveButtons.concat(tools.superToolMove, space, tools.toggleDirection, space,
      tools.ykArabic, tools.zwnj, tools.applyOrthography, tools.digMove, tools.punc, space, tools.dictation);
 
    $('#persian-wiki-tools').remove();
    if ($('#wpTextbox1').length !== 0) {
      $('<div>', {
        id: 'persian-wiki-tools',
        dir: 'rtl',
        style: 'float:right;'
      }).append(extraEditButtons).insertBefore('#wpTextbox1');
    }
    if ($('#movepage').length !== 0) {
      $('<span>', {
        id: 'persian-wiki-tools'
      }).append(extraMoveButtons).insertAfter('#wpNewTitleMain');
    }
  });
}(jQuery, mediaWiki));