پرش به: ناوبری, جستجو

مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persianwikitools.js

نکته: پس از ذخیره‌کردن ممکن است برای دیدن تغییرات نیاز باشد که حافظهٔ نهانی مرورگر خود را پاک کنید.

 • فایرفاکس / سافاری: کلید Shift را نگه دارید و روی دکمهٔ Reload کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 یا Ctrl-R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-R)
 • گوگل کروم: کلیدهای Ctrl+Shift+R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-Shift-R)
 • اینترنت اکسپلورر: کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی دکمهٔ Refresh کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 را با هم فشار دهید
 • اپرا: حافظهٔ نهانی مرورگر را از طریق منوی Tools → Preferences پاک کنید
// <nowiki> // DO NOT REMOVE THIS LINE EVER
/**
 * Wikipedia specific Persian text style improvement tools
 * Tests: [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-tests.js]] [[وپ:تست]]
 * See also: [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js]]
 */
/*global persianTools, persianToolsDictionary, autoEd*/
var persianWikiTools = (function () {
	'use strict';
 
	function descendingFromComparetor(x, y) {
		return x.from - y.from;
	}
 
	function replaceExcept(text, callback, excepts) {
		var match, result = [], i, ranges, minRange, to, min, max;
		while (text !== '') {
			ranges = [];
 
			for (i in excepts) {
				if (excepts.hasOwnProperty(i)) {
					// a global regex should be reset before calls
					excepts[i].lastIndex = 0;
					match = excepts[i].exec(text);
					if (match !== null) {
						ranges.push({
							from: match.index,
							to: match.index + match[0].length
						});
					}
				}
			}
 
			// so nothing is matched
			if (ranges.length === 0) {
				result.push(callback(text));
				break;
			}
 
			minRange = ranges.sort(descendingFromComparetor)[0];
			min = minRange.from;
 
			to = [];
			for (i in ranges) {
				if (ranges.hasOwnProperty(i)) {
					if (ranges[i].from <= minRange.to) {
						to.push(ranges[i].to);
					}
				}
			}
			max = Math.max.apply(null, to);
 
			result.push(callback(text.substr(0, min)));
			result.push(text.substr(min, max - min));
			// console.log('Excepted: "' + text.substr(min, max - min) + '"');
			text = text.substr(max);
		}
		return result.join('');
	}
 
	var patterns = {
		arabicDigitsEnglishContext: /[a-z][a-z %"'\._:\|,\-\\\/\(\)\#\^\+\d><–\[\]&?{}]*\d|(\d|[a-z])[a-z %"'\._:\|,\-\\\/\(\)\#\^\+\d><–\[\]&?{}]*[a-z]\d*/gi,
		arabicTagEnclosed: /\{\{(?:عربی|شروع عربی|آغاز عربی)\}\}([\s\S]*?)\{\{(?:پایان عربی)\}\}/g,
		argumentsBlacklist: /(?:accessdate|namespace|doi|style|شابک|عرض|bibcode|isbn|pmid|arxiv)\s*\=\s*[^\|\}]*/gi,
		color: /#(?:[abcdef0-9]{8}|[abcdef0-9]{6}|[abcdef0-9]{3})/gi,
		colorAsParameter: /\=\s*(?:[abcdef0-9]{8}|[abcdef0-9]{6}|[abcdef0-9]{3})(?:[\s\|\}]|$)/gi,
		// space, ", \t, \n, {, |, }, ... they will interfere with wiki markup
		decodeUriBlacklist: /(?:%20|%5C|%5E|%60|%23|%25|%3C|%3E|%5B|%5D|%22|%09|%0A|%7B|%7C|%7D)/gi,
		englishDate: /\d{1,2},? [a-z]{3,} \d{2,4}/gi, // 3, May 2013
		fileNames: /(?:پرونده|File|تصویر|Image)\:.*?(?=\||\]|\n|$)/gi, // don't capture | after
		fileParameter: /\|\s*(image|تصویر)\s*\=\s*.*/g,
		ipSign: /\[\[ویژه:مشارکت\u200cها.*?\]\]/g,
		isbn: /ISBN [\d\-]*/gi,
		galleryTag: /<gallery.*?>[\s\S]*?<\/gallery>/g,
		htmlAttributes: /(?:style|colspan|color|rowspan|cellpadding|cellspacing|height|width|size|border|thumbtime|name|perrow)\s*[\=\:]\s*(?:['\"].*?['\"]|[\da-z]+)/gi,
		htmlEntity: /&#\d+;/,
		imagePixelSize: /[\|=] *[x\d]+?(px|پیکسل)[\]\|\s]/g, // means it will capture |10px| and |10x10px|
		insideQuote: /[^ا]".*?"/g,
		wikilinkTargets: /\[[^\[|\]]+/g,
		linksOnEnglishContext: /[a-z][\:\,\. ]*\[\[[\da-z\-\, ]*/gi,
		mathTag: /<math.*?>[\s\S]*?<\/math>/g,
		otherLanguagesInline: /\{\{(?:به .+?|به انگلیسی|انگلیسی|عربی|حدیث|به عربی)[\s\S]*?\}\}/g,
		parameter: /\{\{\{\d+/gi,
		parenthesesAfterDigits: /\w\s?\([\w\s\.\-]*?\)/g,
		parenthesesHa: /\)ها/g,
		ref: /(?:<ref[^\/]*?>[\s\S]*?<\/ref>|<ref[^\/]*?\/>)/g, // inside <ref></ref> and <ref/>
		signatures: /\[\[(?:کاربر|User|بحث[ _]کاربر|User[_ ]talk)\:.*?\]\]/gi,
		sourceTag: /(<source.*?>[\s\S]*?<\/source>|<syntaxhighlight.*?>[\s\S]*?<\/syntaxhighlight>|<code.*?>[\s\S]*?<\/code>|<timeline.*?>[\s\S]*?<\/timeline>)/g,
		tagNames: /<\/?[a-zA-Z\d]*/g,
		templateEnglishName: /(الگو|Template):[a-z][a-z\d\-\+_]+/gi,
		templateParameterName: /\|\s*(?=[a-z_]*\d)[a-z_\d]*\s*\=/gi,
		translatedUrl: /.(کام|نت|آی‌آر)/g,
		url: /\/\/.*?(?=[\s\n\|\}\]<]|$)/gi	 // بدون https?: هم ممکن است
	};
 
	function wikiConvertToPersianCharacters(text) {
		return replaceExcept(
			text,
			persianTools.toStandardPersianCharacters,
			[patterns.otherLanguagesInline, patterns.arabicTagEnclosed, patterns.fileNames, patterns.signatures, patterns.url]
		);
	}
 
	if (!String.prototype.trim) { // if is not available currently
		String.prototype.trim = function () {
			return this.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
		};
	}
	function quotation(text) {
		// این تابع زمانی گیومه را به فارسی تیدیل می‌کند که در پاراگراف مورد نظر تعداد گیومهٔ لاتین زوج باشد.
		var lines = text.split(/\n\n/);
		var result = [];
		for (var i = 0; i < lines.length; ++i) {
			var line = lines[i];
			if ((line.match(/"/g) || []).length % 2 === 0) { // count of quote marks
				// تبدیل گیومهٔ لاتین به فارسی
				// این دستور در ابتدا باشد تا فاصله‌های قبل و بعد گیومه هم اصلاح شود
				line = line.replace(
					new RegExp('(^|[' + persianTools.persianCharacters + '،»؛\\s\\n]+)"((?:\\[\\[|).*?[' + persianTools.persianCharacters + '\\n]+?(?:\\]\\]|))"([' + persianTools.persianCharacters + '،«؛\\s\\n$\.])', 'g'),
					'$1«$2»$3'
				);
				// if some of quote marks are remained from conversion, something might wrong, revert
				if (line.match(/"/g)) {
					line = lines[i];
				}
			}
			// ”“ تبدیل 
			line = line.replace(
				new RegExp('(^|[' + persianTools.persianCharacters + '،»؛\\s\\n]+)“((?:\\[\\[|).*?[' + persianTools.persianCharacters + '\\n]+?(?:\\]\\]|))”([' + persianTools.persianCharacters + '،«؛\\s\\n$\.])', 'g'),
				'$1«$2»$3'
			);
			result.push(line);
		}
		return result.join('\n\n');
	}
	/**
	 * افزودن ستون به الگوی پانویس
	 * @param {string} text محتوا
	*/
	function addColumnToRefTemplate(text) {
		if ((text.match(/<ref>/gi) || []).length >= 6) {
			var refTemplate = /\{{2}پانویس([^\}\{]+)?\}{2}/i.exec(text);
			var needChange = false;
			if (typeof refTemplate[1] !== 'undefined') {
				var refParams = refTemplate[1].split('|');
				for (var i = refParams.length - 1; i >= 0; i--) {
					// اگر از پیش ستون یا پارامتر عرض تعریف شده‌باشد تغییری ایجاد نمی‌شود.
					if (refParams[i].length == 1 || refParams[i].indexOf('عرض') > -1) {
						needChange = true;
						break;
					}
				}
			}
			if (typeof refTemplate[1] === 'undefined' || !needChange) {
				return text.replace(refTemplate[0], refTemplate[0].replace('}}', '|۲}}'));
			}
		}
 
		return text;
	}
 
	/**
 * اصلاح پیوندها
 * @param {string} text محتوا
 * @return {string}
 */
function fixBadLinks(text) {
  // حذف متن جایگزین پیوند اگر با نشانی پیوند برابر باشد؛ مانند [[سلام|سلام]]
  text = text.replace(/\[{2}([^\|]+)\|\1\]{2}/gi, '[[$1]]');
 
  // حذف پیوند سال و روز ماه
  text = text.replace(/\[{2}([۰-۹]+|[۰-۹]+ [\u0621-\u0655\u067E\u0686\u0698\u06AF\u06A9\u0643\u06AA\uFED9\uFEDA\u06CC\uFEF1\uFEF2]+)(?:\|(.+))?\]{2}/g, function (match, p1, p2) {
    // اگر فقط سال پیوند شده‌باشد یا به شکل [[سال|همان سال]] باشد فقط سال را می‌گرداند.
    if (p2 === undefined || p1 === p2) {
      // اگر پیوند به روز و ماه بود، برای جلوگیری از اشتباه و تداخل، بررسی می‌شوند که حتما یکی از ماه‌ها داخل رشته باشد.
      if (p1.indexOf(" ") > -1) {
        var
          months = ["فروردین", "اردیبهشت", "خرداد", "تیر", "مرداد", "شهریور", "مهر", "آبان", "آذر", "دی", "بهمن", "اسفند","ژانویه", "فوریه", "مارس", "مارچ","آپریل", "آوریل","می", "مه","جون","ژوئن", "جولای","ژوئیه","اوت", "آگوست", "سپتامبر", "اکتبر", "نوامبر", "دسامبر"],
          i;
        for (i = months.length - 1; i >= 0; i--) {
          if (p1.indexOf(months[i]) > -1) {
            return p1;
          }
        }
        return "[[" + p1 + "]]";
      }
      return p1;
    }
    // اگر متن جایگزین پیوند مخالف پیوند سال بود، متن جایگزین را برمی‌گرداند.
    return p2;
  });
 
  return text;
}
 
	function wikiPunctuation(text) {
		text = quotation(text);
		text = replaceExcept(
			text,
			function (text) {
				text = text.replace(
					new RegExp('([' + persianTools.persianCharactersNoVowels + '])ـ+([' + persianTools.persianCharactersNoVowels + '])', 'g'),
					'$1$2'
				);
				return text.replace(new RegExp('([' + persianTools.persianCharacters + '])(\\]\\]|), (\\[\\[|)?(?=[' + persianTools.persianCharacters + "])", 'g'), '$1$2، $3');
			},
			[patterns.fileNames, patterns.url, patterns.galleryTag, patterns.sourceTag, patterns.translatedUrl, patterns.parenthesesHa]
		);
		return replaceExcept(
			text,
			function (text) {
				return persianTools.punctuation(text)
					.replace(/^([*#]+)([^*#\:\s])/mg, '$1 $2') // Adds a space after the # or * for lists
					.replace(/^([*#]+) {2,}([^*#\:\s])/mg, '$1 $2'); // Trim more that one space after the # or * for lists
			},
			[patterns.fileNames, patterns.url, patterns.wikilinkTargets, patterns.galleryTag, patterns.sourceTag, patterns.translatedUrl, patterns.parenthesesHa]
		)
			.replace(/\n{3,}/g, '\n\n') // Cosmetic changes bot replaces
			.replace(/\[\[(رده|الگو|ویکی\u200cپدیا)\: +/g, '[[$1:')
			.replace(/[\n\s]*\{\{[•·ن](w?)\}\}\s*/g, '{{•$1}} ')
			.replace(/ *(<\/? ?br ?\/?>|\{\{بر\}\}) */g, '{{سخ}}')
			.replace(/(<\/ref>)\s+(<ref)/g, '$1$2')
			.replace(/([^=])[\s\n]+<ref(?!erences)/g, '$1<ref')
			.replace(/(\n?)[\s\n]+?<\/ref>/g, '$1</ref>')
			.replace(/([^=])\n+(\=.*?\=\n+)/g, '$1\n\n$2')
			.replace(/^(\={2,}) +[\:,;>&\^#@•→←↔↑↓—–…~٫،؛ٔ]/mg, '$1') // Cleanup headers
			.replace(/[\:,;<&\^#@•→←↔↑↓—–…~٫،؛ٔ] +(\={2,})$/mg, '$1')
			.replace(/^(\={2,}\s*)(«)([^\n«»]*?)(»)(\s*\={2,})/mg, '$1 $3 $5')
			.replace(/^(\={2,}) *'+(.*?)'+ *(\={2,})/mg, '$1 $2 $3')
			.replace(/^[●⚫⬤]/mg, '*') // Wikify bullets in start of lines
			.replace(/^#\s*(REDIRECT|تغییر[ _]?مسیر)/gi, '#تغییرمسیر')
			.replace(/^#تغییرمسیر(?=\S)/g, '#تغییرمسیر ') // Adds a space after #REDIRECT
			.replace(/(\={2,}) *([^\n\r]*?) *(\={2,})/g, '$1 $2 $3') // Format headings level 2 and above
			// فاصله‌های اضافی را از داخل پیوند به بیرون منتقل کند تا اگر اضافه بودند در کدهای دیگر حذف شوند
			.replace(/\[\[(\s*)(.*?)(\s*)\]\]/g, '$1[[$2]]$3')
//حذف فاصلهٔ اضافی درون {{}}
			.replace(/\{\{(\s*)(.*?)(\s*)\}\}/g, '{{$2}}')
			// تبدیل به نویسه / یکی کردن فاصله های مجازی پشت سرهم
			.replace(/(\{\{فم\}\}|\&zwnj\;|\u200c+)/g, '\u200c')
			// Full stop and comma should be before citation. See en:WP:REFPUNC
			.replace(/ *((?:<ref[^\/]*?>.*?<\/ref>)+)([\.،,:])?/g, '$2$1')
			.replace(/([^.])([\.،,:]){2}((?:<ref[^\/]*?>.*?<\/ref>)+)/g, '$1$2$3')
			.replace(/ *((?:<ref[^\/]*?\/>)+)([\.،,:])/g, '$2$1')
			.replace(/([^.])([\.،,:]){2}(((?:<ref[^\/]*?\/>)+)+)/g, '$1$2$3')
			.replace(/\{\{(?:DEFAULTSORT|[Dd]efaultsort|ترتیب|ترتیب[‌ ]پیش[‌ ]?فرض) *[|:] *(?=.*?}})/g, '{{ترتیب‌پیش‌فرض:')
			.replace(/\{\{(ترتیب‌پیش‌فرض|DEFAULTSORT)\:[-\w,\s\(\)]+\}\}\n?/g, '')
			.replace(/(\{\{ترتیب‌پیش‌فرض\:)\s/g, '$1')
			//نچسبیدن و+فاصله به براکت که محصول اشتباه در تایپ کردن است
			.replace(']]و ', ']] و ')
			.trim();
	}
 
	function wikiUrlMinifier(text) {
		return text
			.replace(patterns.url, function (x) {
				return replaceExcept(
					x,
					function (x) {
						try {
							x = decodeURI(x);
						} catch (e) { mw.notify(e); }
						return x;
					},
					[patterns.decodeUriBlacklist]
				);
			})
 
			// Strip the http(s) prefix
			.replace(/\[(https?\:)(?=\/\/(?:[\w\-]+)\.(wiki(pedia|media|data|source|news|oyage|quote)|wiktionary)\.org\/[^\s\]]*)/g, '[');
	}
 
	function wikiTextDigitsToPersian(text) {
		text = replaceExcept(
			text,
			persianTools.toPersianDigits,
			[patterns.url, patterns.argumentsBlacklist, patterns.mathTag, patterns.imagePixelSize, patterns.fileNames, patterns.ref,
				patterns.sourceTag, patterns.arabicDigitsEnglishContext, patterns.signatures, patterns.htmlEntity,
				patterns.htmlAttributes, patterns.fileParameter, patterns.templateParameterName, patterns.ipSign,
				patterns.parenthesesAfterDigits, patterns.otherLanguagesInline, patterns.isbn, patterns.englishDate,
				patterns.parameter, patterns.color, patterns.templateEnglishName, patterns.linksOnEnglishContext,
				patterns.colorAsParameter, patterns.tagNames]
		);
		return text
			// Decimal point, and thousands' separator
			.replace(/([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])\.([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])/g, '$1٫$2')
			.replace(/([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰]),([۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰])/g, '$1٬$2');
	}
 
	function dictationReplace(x, y, extensions, text) {
		return text.replace(
			new RegExp(
				'(^|[^' + persianTools.persianCharacters + '])(\\s|\u200c|_|)(' + x + ')(\\s|_)(' + y + ')(\\s|\u200c|_|)(' +
					extensions + ')($|[^' + persianTools.persianCharacters + '])',
				'g'
			),
			'$1$2$3\u200c$5$6$7$8'
		);
	}
 
	// it has dependency to MediaWiki:Gadget-Extra-Editbuttons-Dictionary.js
	function dictation(text) {
		var i, dictionary = persianToolsDictionary, NASB = '\u064b'; // ًـ
		for (i in dictionary.complexes) {
			if (dictionary.complexes.hasOwnProperty(i)) {
				text = dictationReplace(
					i,
					dictionary.complexes[i],
					'ی|ها|های|هایی|هایم|هایت|هایش|هایمان|هایتان|هایشان|',
					text
				);
			}
		}
		// for last name
		text = dictationReplace(
			dictionary.personNames,
			'ی|زاده|نیا|گان|فر|نژاد|یان|ی\u200cها|یها',
			'ی|',
			text
		);
		// for 'آباد's
		text = dictationReplace(
			dictionary.personNames + '|' + dictionary.addToAbad,
			'آباد',
			'زاده|نیا|پور|گان|فر|نژاد|ی|یان|ها|های|هایی|ی\u200cها|یها|',
			text
		);
		// for first names
		for (i in dictionary.firstNameComplex) {
			if (dictionary.firstNameComplex.hasOwnProperty(i)) {
				text = text.replace(
					new RegExp(
						'(^|[^' + persianTools.persianCharacters + ']|\\s|_)(' + i + ')(\\s|_)(' +
							dictionary.firstNameComplex[i] + ')(\\s|_)($|[^' + persianTools.persianCharacters + ']|[^' +
							persianTools.persianCharacters + '])',
						'g'
					),
					'$1$2\u200c$4$5$6'
				);
			}
		}
		// for colors
		text = dictationReplace(
			dictionary.colorsNames,
			'فام|گون',
			'زاده|نیا|پور|گان|فر|نژاد|ی|ها|های|هایی|ی\u200cها|یها|هایم|هایت|هایش|هایمان|هایتان|هایشان|',
			text
		);
		// for numbers
		text = dictationReplace(
			dictionary.persianNumbers,
			'گانه|ماهه',
			'زاده|نیا|پور|گان|فر|نژاد|ی|ها|های|هایی|هایم|هایت|هایش|هایمان|هایتان|هایشان|',
			text
		);
		// wrong dictation
		for (i in dictionary.forReplace) {
			if (dictionary.forReplace.hasOwnProperty(i)) {
				text = text.replace(
					new RegExp(
						'(^|[^' + persianTools.persianCharacters + '])(\\s|\u200c|_|)(' + i + ')(\\s|\u200c|_|)($|[^' +
							persianTools.persianCharacters + '])',
						'g'
					),
					'$1$2' + dictionary.forReplace[i] + '$4$5'
				);
			}
		}
 
 
		// کلماتی که آ دارند
		text = text.replace(
			new RegExp('(^| |_|«|»)(' + dictionary.wordsWithA + ')(ی|ئی|یی|ٔ|)(?= |«|»|\\.|،|_|$)', 'g'),
			function (x) { return x.replace(/ا/i, 'آ'); } // 'i' is just to trick bidi algorithm on code view
		);
		// بن مضارع که آ دارند
		text = text.replace(
			new RegExp('(^|\u200c| |_|«|»)(' + dictionary.PresentVerbsWithA + ')(م|ی|د|یم|ید|ند)(?= |«|»|\\.|،|_|$)', 'g'),
			function (x) { return x.replace(/ا/i, 'آ'); } // 'i' is just to trick bidi algorithm on code view
		);
 
		// بن ماضی که آ دارند
		text = text.replace(
			new RegExp('(^|\u200c| |_|«|»)(' + dictionary.PastVerbsWithA + ')(م|ی|یم|ید|ند|ه|)(?= |«|»|\\.|،|_|$)', 'g'),
			function (x) { return x.replace(/ا/i, 'آ'); } // 'i' is just to trick bidi algorithm on code view
		);
 
		// صفت+تر
		text = text.replace(			new RegExp('(^| |_|«|»|\\]|\\[)(' + dictionary.adjective + ')( |_)تر(?= |«|»|\\.|\\[|\\]|،|_|\\:|$)', 'g'),		'$1$2\u200cتر');
 
		// اسامی رنگ‌ها (به‌عنوان صفت)+تر
		text = text.replace(			new RegExp('(^| |_|«|»|\\]|\\[)(' + dictionary.colorsNames + ')( |_)تر(?= |«|»|\\.|\\[|\\]|،|_|\\:|$)', 'g'),		'$1$2\u200cتر');
 
		text = text.replace(/به دست\u200cآورد/g, 'به دست آورد'); // Solving a bug!
		text = persianTools.normalizeZwnj(text);
		return text.replace(new RegExp("([؛\\s\\n\\.،«»'])(" + dictionary.needsNasb + ')([؛\\s\\n\\.،«»"'+"'"+"])" + NASB + '?', 'g'), function (match) {
			return match.replace(/ا([\s\n\.،«»؛"])/i, 'ا' + NASB + '$1').replace(new RegExp(NASB + '["' + NASB + ']'), NASB);
		});
	}
 
	function wikiDictation(text) {
		return replaceExcept(
			text,
			dictation,
			[patterns.fileNames, patterns.signatures, patterns.url, patterns.galleryTag, patterns.insideQuote]
		);
	}
 
	function wikiApplyOrthography(text) {
		return replaceExcept(
			text,
			persianTools.applyOrthography,
			[patterns.fileNames, patterns.signatures, patterns.url, patterns.galleryTag]
		).replace(patterns.galleryTag, function (gallery) {
			// apply `applyOrthography` on gallery descriptions separatly
			return gallery.replace(/^([^\|]*?\|)(.*)$/mg, function (x, y, z) {
				return y + persianTools.applyOrthography(z);
			});
		});
	}
 
	// probably should be exactly same above but for applyZwnj
	function wikiApplyZwnj(text) {
		return replaceExcept(
			text,
			persianTools.applyZwnj,
			[patterns.fileNames, patterns.signatures, patterns.url, patterns.galleryTag]
		).replace(patterns.galleryTag, function (gallery) {
			// apply `applyOrthography` on gallery descriptions separatly
			return gallery.replace(/^([^\|]*?\|)(.*)$/mg, function (x, y, z) {
				return y + persianTools.applyZwnj(z);
			});
		});
	}
 
	function superTool(text) {
		text = persianWikiTools.wikiConvertToPersianCharacters(text);
		text = persianWikiTools.wikiApplyZwnj(text);
		text = persianWikiTools.wikiApplyOrthography(text);
		if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') !== 10) {
			text = persianWikiTools.wikiTextDigitsToPersian(text);
		}
		text = persianWikiTools.wikiUrlMinifier(text);
		text = persianWikiTools.wikiDictation(text);
		text = persianWikiTools.wikiPunctuation(text);
		//ابزارهای بیشتر برگرفته از ویکی‌پدیای انگلیسی [[Mediawiki:Gadget-Extra-Editbuttons-autoed.js]]
		text = autoEd.autoEdISBN(text);
		text = autoEd.autoEdWhitespace(text);
		// text = autoEd.autoEdWikilinks(text);
		text = autoEd.autoEdHTMLtoWikitext(text);
		text = autoEd.autoEdHeadlines(text);
		// text = autoEd.autoEdTemplates(text);
		text = autoEd.autoEdTablestoWikitext(text);
		text = autoEd.autoEdExtraBreaks(text);
		// text = autoEd.autoEdLinks(text);
		text = persianWikiTools.addColumnToRefTemplate(text);
		return text;
	}
 
	function superToolMove(text) {
		text = persianWikiTools.wikiConvertToPersianCharacters(text);
		text = persianTools.applyZwnj(text);
		text = persianWikiTools.wikiApplyOrthography(text);
		text = persianWikiTools.wikiTextDigitsToPersian(text);
		text = persianWikiTools.wikiUrlMinifier(text);
		text = persianWikiTools.wikiDictation(text);
		text = persianWikiTools.wikiPunctuation(text);
		return text;
	}
 
	return {
		superTool: superTool,
		superToolMove: superToolMove,
		dictation: dictation,
		wikiApplyOrthography: wikiApplyOrthography,
		wikiApplyZwnj: wikiApplyZwnj,
		wikiConvertToPersianCharacters: wikiConvertToPersianCharacters,
		wikiDictation: wikiDictation,
		wikiPunctuation: wikiPunctuation,
		wikiUrlMinifier: wikiUrlMinifier,
		wikiTextDigitsToPersian: wikiTextDigitsToPersian,
		addColumnToRefTemplate: addColumnToRefTemplate,
		fixBadLinks: fixBadLinks,
	};
}());
if (typeof window !== "undefined") {
	window.persianWikiTools = persianWikiTools;
}