پرش به: ناوبری, جستجو

مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persiantools.js

نکته: پس از ذخیره‌کردن ممکن است برای دیدن تغییرات نیاز باشد که حافظهٔ نهانی مرورگر خود را پاک کنید.

 • فایرفاکس / سافاری: کلید Shift را نگه دارید و روی دکمهٔ Reload کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 یا Ctrl-R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-R)
 • گوگل کروم: کلیدهای Ctrl+Shift+R را با هم فشار دهید (در رایانه‌های اپل مکینتاش کلید‌های ⌘-Shift-R)
 • اینترنت اکسپلورر: کلید Ctrl را نگه‌دارید و روی دکمهٔ Refresh کلیک کنید، یا کلید‌های Ctrl-F5 را با هم فشار دهید
 • اپرا: حافظهٔ نهانی مرورگر را از طریق منوی Tools → Preferences پاک کنید
// <nowiki> // DO NOT REMOVE THIS LINE EVER
/**
 * Persian text style improvement tools
 * Tests: [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-tests.js]] [[وپ:تست]]
 * See also:
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-persianwikitools.js]]
 * * [[مدیاویکی:Gadget-Extra-Editbuttons-dictionary.js]]
 */
var persianTools = (function () {
  'use strict';
 
  var persianGlyphs, persianDigits, arabicIndicDigits, arabicDigits,
    vowels, persianCharacters, persianCharactersNoVowels, persianPastVerbs,
    persianPresentVerbs, similarPersianCharacters, hamza;
 
  arabicDigits = '0123456789';
  arabicIndicDigits = '٠١٢٣٤٥٦٧٨٩';
  //نویسه\u200cهای غیرفارسی ي-ك-ە و موارد مشابه پیش از تبدیل به نویسهٔ فارسی در سایر ریجکس\u200cها باید به عنوان کاراکتر فارسی شناخته شوند.
  similarPersianCharacters = '\u0643\uFB91\uFB90\uFB8F\uFB8E\uFEDC\uFEDB\uFEDA\uFED9\u0649\uFEEF\u064A\u06C1\u06D5\u06BE\uFEF0-\uFEF4';
  vowels = '\u064B-\u0650\u0652\u0670';
  persianCharacters = '\u0621-\u0655\u067E\u0686\u0698\u06AF\u06A9\u0643\u06AA\uFED9\uFEDA\u06CC\uFEF1\uFEF2' + similarPersianCharacters;
  persianCharactersNoVowels = '\u0621-\u064A\u0653-\u0655\u067E\u0686\u0698\u06AF\u06A9\u0643\u06AA\uFED9\uFEDA\u06CC\uFEF1\uFEF2' + similarPersianCharacters;
  persianDigits = '۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹';
  hamza = '\u0654';
 
  function normalizeZwnj(text) {
    return text
      // Replace LRM، RLM characters with ZWNJ and it will remove unneeded ZWNJ at next lines
      // .replace(/(\u202A|\u202B|\u202C|\u202D|\u202E|\u200F|\¬)/g, '\u200c')
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '] *)\u200F+( *[' + persianCharacters + '])', 'g'), '$1\u200c$2')
      // Remove more than a ZWNJs
      .replace(/\u200c{2,}/g, '\u200c')
      // Convert ¬ to zwnj in Persian context
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])¬(?=[' + persianCharacters + '])', 'g'), '$1\u200c')
      // Clean ZWNJs after characters that don't conncet to the next letter
      .replace(/([۰-۹0-9إأةؤورزژاآدذ،؛,\:«»\\\/@#$٪×\*\(\)ـ\-=\|])\u200c/g, '$1')
      // Clean ZWNJs before English characters
      .replace(/\u200c([\w])/g, '$1')
      .replace(/([\w])\u200c/g, '$1')
      // Clean ZWNJs after and before punctuation
      .replace(/\u200c([\n\s\[\]\.،«»\:\(\)\؛\؟\?\;\$\!\@\-\=\+\\\|])/g, '$1')
      .replace(/([\n\s\[\.،«»\:\(\)\؛\؟\?\;\$\!\@\-\=\+\\\|])\u200c/g, '$1')
      // Clean ZWNJs before brakets which have sapce after\before them
      .replace(/\u200c(\]\][\s\n])/g, '$1')
      .replace(/([\n\s]\[\[)\u200c/g, '$1');
  }
 
  persianGlyphs = {
    // these two are for visually available ZWNJ #visualZwnj
    '\u200cه': 'ﻫ',
    \u200c': 'ﻰﻲ',
    'ﺃ': 'ﺄﺃ',
    'ﺁ': 'ﺁﺂ',
    'ﺇ': 'ﺇﺈ',
    'ا': 'ﺎا',
    'ب': 'ﺏﺐﺑﺒ',
    'پ': 'ﭖﭗﭘﭙ',
    'ت': 'ﺕﺖﺗﺘ',
    'ث': 'ﺙﺚﺛﺜ',
    'ج': 'ﺝﺞﺟﺠ',
    'چ': 'ﭺﭻﭼﭽ',
    'ح': 'ﺡﺢﺣﺤ',
    'خ': 'ﺥﺦﺧﺨ',
    'د': 'ﺩﺪ',
    'ذ': 'ﺫﺬ',
    'ر': 'ﺭﺮ',
    'ز': 'ﺯﺰ',
    'ژ': 'ﮊﮋ',
    'س': 'ﺱﺲﺳﺴ',
    'ش': 'ﺵﺶﺷﺸ',
    'ص': 'ﺹﺺﺻﺼ',
    'ض': 'ﺽﺾﺿﻀ',
    'ط': 'ﻁﻂﻃﻄ',
    'ظ': 'ﻅﻆﻇﻈ',
    'ع': 'ﻉﻊﻋﻌ',
    'غ': 'ﻍﻎﻏﻐ',
    'ف': 'ﻑﻒﻓﻔ',
    'ق': 'ﻕﻖﻗﻘ',
    'ک': 'ﮎﮏﮐﮑﻙﻚﻛﻜ',
    'گ': 'ﮒﮓﮔﮕ',
    'ل': 'ﻝﻞﻟﻠ',
    'م': 'ﻡﻢﻣﻤ',
    'ن': 'ﻥﻦﻧﻨ',
    'ه': 'ﻩﻪﻫﻬ',
    'هٔ': 'ﮤﮥ',
    'و': 'ﻭﻮ',
    'ﺅ': 'ﺅﺆ',
    'ی': 'ﯼﯽﯾﯿﻯﻰﻱﻲﻳﻴ',
    'ئ': 'ﺉﺊﺋﺌ',
    'لا': 'ﻼ',
    'ﻹ': 'ﻺ',
    'ﻷ': 'ﻸ',
    'ﻵ': 'ﻶ'
  };
 
  function toStandardPersianCharacters(text) {
    var i;
    for (i in persianGlyphs) {
      if (persianGlyphs.hasOwnProperty(i)) {
        text = text.replace(new RegExp('[' + persianGlyphs[i] + ']', 'g'), i);
      }
    }
    return normalizeZwnj(text) // needed because of #visualZwnj
      .replace(/ك/g, 'ک') // Arabic
      .replace(/ڪ/g, 'ک') // Urdu
      .replace(/ﻙ/g, 'ک') // Pushtu
      .replace(/ﻚ/g, 'ک') // Uyghur
      .replace(/ي/g, 'ی') // Arabic
      .replace(/ى/g, 'ی') // Urdu
      .replace(/ے/g, 'ی') // Urdu
      .replace(/ۍ/g, 'ی') // Pushtu
      .replace(/ې/g, 'ی') // Uyghur
      .replace(/ہ/g, 'ه') // Convert &#x06C1; to &#x0647; ہہہہ to ههه
      .replace(/ە/g, \u200c') // Kurdish
      .replace(/ھ/g, 'ه'); // Kurdish
  }
 
  function toPersianDigits(text) {
    var i = 0;
    for (i = 0; i <= 9; i = i + 1) {
      text = text.replace(new RegExp('[' + arabicIndicDigits[i] + arabicDigits[i] + ']', 'g'), persianDigits[i]);
    }
    return text
      .replace(new RegExp('([' + persianDigits + ']) ?%', 'g'), '$1٪')
      .replace(new RegExp('([' + persianDigits + '])\\.(?=[' + persianDigits + '])', 'g'), '$1٫') // persian decimal separator
      .replace(new RegExp('([' + persianDigits + '])\\،(?=[' + persianDigits + '])', 'g'), '$1٬'); // جایگزینی جداکننده هزاگان به جای ویرگول در میان اعداد
  }
 
  function applyOrthography(text) {
    return text
      // جایگزینی ۀ غیراستاندار+حرف بعدی بدون فاصله به ه+همزه+فاصله
      .replace(/ۀ(?![\s\n])/g, 'هٔ ')
      // Replace ه followed by (space|ZWNJ|lrm) follow by ی with هٔ
      .replace(/ه[\u200c\u200e\s]+ی([\s\n])/g, 'هٔ$1')
      // Replace ه followed by (space|ZWNJ|lrm|nothing) follow by ء or with هٔ
      .replace(/ه[\u200c\u200e\s]*[ءٔ]([\s\n])/g, 'هٔ$1')
      // Replace هٓ or single-character ۀ with the standard هٔ
      .replace(/(ۀ|هٓ)/g, 'هٔ')
      // Replace ه followed by ئ or ی, and then by ی, with ه\u200cای, example: خانهئی becomes خانه\u200cای
      .replace(/ه\u200c[ئی]ی/g, \u200cای')
      // Function for removing incorrect ZWNJs
      .replace(/([\u200c\u200e])([\s\n])/g, '$2')
      .replace(/([\s\n])([\u200c\u200e])/g, '$1')
      //فاصلهٔ پیش از واکه\u200cهای کوتاه اشتباه است و برای جلوگیر از به هم چسبیدن کلمات فاصله و واکه جابجا باید گردند.
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + vowels + hamza + '])(\\s)([' + vowels + hamza + '])', 'g'), '$1$3$2')
      //واکه\u200cهای کوتاه پشت سرهم نمی\u200cآیند و یک حرف باید بینشان فاصله باشد
      .replace(new RegExp('([' + vowels + hamza + ']){2,}', 'g'), '$1');
  }
 
  /**
   * Replaces Persian characters with Arabic's ones so an Arabic sorter can sort Persian lines
   */
  function dePersian(text) {
    return text
      .replace(/ی/g, 'ي')
      .replace(/ک/g, 'ك')
      .replace(/گ/g, 'كی')
      .replace(/ژ/g, 'زی')
      .replace(/چ/g, 'جی')
      .replace(/پ/g, 'بی');
  }
 
  function persianSortText(text) {
    return text.split('\n').sort(function (x, y) {
      var keyX = dePersian(x),
        keyY = dePersian(y);
      if (keyX < keyY) {
        return -1;
      }
      if (keyX > keyY) {
        return 1;
      }
      return 0;
    }).join('\n');
  }
 
  persianPastVerbs = '(' +
    'ارزید|افتاد|افراشت|افروخت|افزود|افسرد|افشاند|افکند|انباشت|انجامید|انداخت|اندوخت|اندود|اندیشید|انگاشت|انگیخت|انگیزاند|اوباشت|ایستاد' +
    '|آراست|آراماند|آرامید|آرمید|آزرد|آزمود|آسود|آشامید|آشفت|آشوبید|آغازید|آغشت|آفرید|آکند|آگند|آلود|آمد|آمرزید|آموخت|آموزاند' +
    '|آمیخت|آهیخت|آورد|آویخت|باخت|باراند|بارید|بافت|بالید|باوراند|بایست|بخشود|بخشید|برازید|برد|برید|بست|بسود|بسیجید|بلعید' +
    '|بود|بوسید|بویید|بیخت|پاشاند|پاشید|پالود|پایید|پخت|پذیراند|پذیرفت|پراکند|پراند|پرداخت|پرستید|پرسید|پرهیزید|پروراند|پرورد|پرید' +
    '|پژمرد|پژوهید|پسندید|پلاسید|پلکید|پناهید|پنداشت|پوسید|پوشاند|پوشید|پویید|پیچاند|پیچانید|پیچید|پیراست|پیمود|پیوست|تاباند|تابید|تاخت' +
    '|تاراند|تازاند|تازید|تافت|تپاند|تپید|تراشاند|تراشید|تراوید|ترساند|ترسید|ترشید|ترکاند|ترکید|تکاند|تکانید|تنید|توانست|جَست|جُست' +
    '|جست|جنباند|جنبید|جنگید|جهاند|جهید|جوشاند|جوشید|جوید|چاپید|چایید|چپاند|چپید|چراند|چربید|چرخاند|چرخید|چرید|چسباند|چسبید' +
    '|چشاند|چشید|چکاند|چکید|چلاند|چلانید|چمید|چید|خاراند|خارید|خاست|خایید|خراشاند|خراشید|خرامید|خروشید|خرید|خزید|خست|خشکاند' +
    '|خشکید|خفت|خلید|خمید|خنداند|خندانید|خندید|خواباند|خوابانید|خوابید|خواست|خواند|خوراند|خورد|خوفید|خیساند|خیسید|داد|داشت|دانست' +
    '|درخشانید|درخشید|دروید|درید|دزدید|دمید|دواند|دوخت|دوشید|دوید|دید|دیدم|راند|ربود|رخشید|رساند|رسانید|رست|رَست|رُست' +
    '|رسید|رشت|رفت|رُفت|رقصاند|رقصید|رمید|رنجاند|رنجید|رندید|رهاند|رهانید|رهید|روبید|روفت|رویاند|رویید|ریخت|رید|ریسید' +
    '|زاد|زارید|زایید|زد|زدود|زیست|سابید|ساخت|سپارد|سپرد|سپوخت|ستاند|ستد|سترد|ستود|ستیزید|سرایید|سرشت|سرود|سرید' +
    '|سزید|سفت|سگالید|سنجید|سوخت|سود|سوزاند|شاشید|شایست|شتافت|شد|شست|شکافت|شکست|شکفت|شکیفت|شگفت|شمارد|شمرد|شناخت' +
    '|شناساند|شنید|شوراند|شورید|طپید|طلبید|طوفید|غارتید|غرید|غلتاند|غلتانید|غلتید|غلطاند|غلطانید|غلطید|غنود|فرستاد|فرسود|فرمود|فروخت' +
    '|فریفت|فشاند|فشرد|فهماند|فهمید|قاپید|قبولاند|کاست|کاشت|کاوید|کرد|کشاند|کشانید|کشت|کشید|کفت|کفید|کند|کوبید|کوچید' +
    '|کوشید|کوفت|گَزید|گُزید|گایید|گداخت|گذارد|گذاشت|گذراند|گذشت|گرازید|گرایید|گرداند|گردانید|گردید|گرفت|گروید|گریاند|گریخت|گریست' +
    '|گزارد|گزید|گسارد|گستراند|گسترد|گسست|گسیخت|گشت|گشود|گفت|گمارد|گماشت|گنجاند|گنجانید|گنجید|گندید|گوارید|گوزید|لرزاند|لرزید' +
    '|لغزاند|لغزید|لمباند|لمدنی|لمید|لندید|لنگید|لهید|لولید|لیسید|ماسید|مالاند|مالید|ماند|مانست|مرد|مکشید|مکید|مولید|مویید' +
    '|نازید|نالید|نامید|نشاند|نشست|نکوهید|نگاشت|نگریست|نمایاند|نمود|نهاد|نهفت|نواخت|نوردید|نوشاند|نوشت|نوشید|نیوشید|هراسید|هشت' +
    '|ورزید|وزاند|وزید|یارست|یازید|یافت' +
    ')';
 
  persianPresentVerbs = '(' +
    'ارز|افت|افراز|افروز|افزا|افزای|افسر|افشان|افکن|انبار|انباز|انجام|انداز|اندای|اندوز|اندیش|انگار|انگیز|انگیزان' +
    '|اوبار|ایست|آرا|آرام|آرامان|آرای|آزار|آزما|آزمای|آسا|آسای|آشام|آشوب|آغار|آغاز|آفرین|آکن|آگن|آلا|آلای' +
    '|آمرز|آموز|آموزان|آمیز|آهنج|آور|آویز|آی|بار|باران|باز|باش|باف|بال|باوران|بای|باید|بخش|بخشا|بخشای' +
    '|بر|بَر|بُر|براز|بساو|بسیج|بلع|بند|بو|بوس|بوی|بیز|بین|پا|پاش|پاشان|پالا|پالای|پذیر|پذیران' +
    '|پر|پراکن|پران|پرداز|پرس|پرست|پرهیز|پرور|پروران|پز|پژمر|پژوه|پسند|پلاس|پلک|پناه|پندار|پوس|پوش|پوشان' +
    '|پوی|پیچ|پیچان|پیرا|پیرای|پیما|پیمای|پیوند|تاب|تابان|تاران|تاز|تازان|تپ|تپان|تراش|تراشان|تراو|ترس|ترسان' +
    '|ترش|ترک|ترکان|تکان|تن|توان|توپ|جنب|جنبان|جنگ|جه|جهان|جو|جوش|جوشان|جوی|چاپ|چای|چپ|چپان' +
    '|چر|چران|چرب|چرخ|چرخان|چسب|چسبان|چش|چشان|چک|چکان|چل|چلان|چم|چین|خار|خاران|خای|خر|خراش' +
    '|خراشان|خرام|خروش|خز|خست|خشک|خشکان|خل|خم|خند|خندان|خواب|خوابان|خوان|خواه|خور|خوران|خوف|خیز|خیس' +
    '|خیسان|دار|درخش|درخشان|درو|دزد|دم|ده|دو|دوان|دوز|دوش|ران|ربا|ربای|رخش|رس|رسان' +
    '|رشت|رقص|رقصان|رم|رنج|رنجان|رند|ره|رهان|رو|روب|روی|رویان|ریز|ریس|رین|زا|زار|زای|زدا' +
    '|زدای|زن|زی|ساب|ساز|سای|سپار|سپر|سپوز|ستا|ستان|ستر|ستیز|سر|سرا|سرای|سرشت|سز|سگال|سنب' +
    '|سنج|سوز|سوزان|شاش|شای|شتاب|شکاف|شکف|شکن|شکوف|شکیب|شمار|شمر|شناس|شناسان|شنو|شو|شور|شوران|شوی' +
    '|طپ|طلب|طوف|غارت|غر|غلت|غلتان|غلط|غلطان|غنو|فرسا|فرسای|فرست|فرما|فرمای|فروش|فریب|فشار|فشان|فشر' +
    '|فهم|فهمان|قاپ|قبولان|کار|کاه|کاو|کش|کَش|کُش|کِش|کشان|کف|کن|کوب|کوچ|کوش|گا|گای|گداز' +
    '|گذار|گذر|گذران|گرا|گراز|گرای|گرد|گردان|گرو|گری|گریان|گریز|گز|گزار|گزین|گسار|گستر|گستران|گسل|گشا' +
    '|گشای|گمار|گنج|گنجان|گند|گو|گوار|گوز|گوی|گیر|لرز|لرزان|لغز|لغزان|لم|لمبان|لند|لنگ|له|لول' +
    '|لیس|ماس|مال|مان|مک|مول|موی|میر|ناز|نال|نام|نشان|نشین|نکوه|نگار|نگر|نما|نمای|نمایان|نه' +
    '|نهنب|نواز|نورد|نوش|نوشان|نویس|نیوش|هراس|هست|هل|ورز|وز|وزان|یاب|یار|یاز' +
    ')';
 
  function applyZwnj(text) {
    return normalizeZwnj(text)
      .replace(
        new RegExp('(^|[^' + persianCharacters + '])(می|نمی) ?' + persianPastVerbs +
          '(م|ی|یم|ید|ند|ه|)($|[^' + persianCharacters + '])', 'g'),
        '$1$2\u200c$3$4$5'
      )
      .replace(
        new RegExp('(^|[^' + persianCharacters + '])(می|نمی) ?' + persianPresentVerbs +
          '(م|ی|د|یم|ید|ند)($|[^' + persianCharacters + '])', 'g'),
        '$1$2\u200c$3$4$5'
      )
      // ای «توان» ناقلا!
      .replace(/(\s)(می|نمی) ?توان/g, '$1$2\u200cتوان')
      // چسباندن تمام «ها»ها با فاصلهٔ مجازی
      .replace(/\sها([\]\.،\:»\)\s]|\'{2,3}|\={2,})/g, '\u200cها$1')
      .replace(/\sها(ی|یی|یم|یت|یش|مان|تان|شان)([\]\.،\:»\)\s])/g, '\u200cها$1$2')
      // چسباندن تمام «ترین»ها با فاصلهٔ مجازی
      .replace(/\sترین([\]\.،\:»\)\s]|\'{2,3}|\={2,})/g, '\u200cترین$1')
      // برای حذف علامت ستاره اضافی قبل از عنوان ها
      .replace(/\n\*\s*(\=+.+?\=+\n)/g, '\n$1')
      // عضو علامت های نقل قول تکی از عنوان ها
      .replace(/(\n=+)(.*?)(?:'+)(.*?)(?:'+)(.*?)(=+\n)/g, '$1$2$3$4$5')
      // اول و آخر هم خط اگر فاصلهٔ مجازی باشد، حذف شود
      .replace(/(^\u200c|\u200c$)/mg, '')
      // شناسه ها
      // توجه: «است» تعدماً از شناسه ها حذف شده چون به عنوان فعل مستقل هم کاربرد دارد و در آن موارد باید جدا نوشته شود
      // مثال: «این یک خانه است» که است در آن باید از خانه جدا نوشته شود
      .replace(new RegExp(\\s+(ام|ای|ایم|اید|اند)($|[^' + persianCharacters + '\u200c])', 'g'), \u200c$1$2')
      // موارد جزئی دیگر و بی ربط به فاصلهٔ مجازی، باید منتقل شود
      .replace(/ا\sً/g, 'اً')
      // رفع اشکال که\u200cای
      .replace(/ که\u200cای /g, ' که ای ');
  }
 
  function punctuation(text) {
    return text
      .replace(/ː/g, ':') // Replace incorrect : character
      .replace(/\r/g, '')
      // Add or remove space
      // حذف فاصله\u200cهای تکراری میان واژه\u200cها، به جز بین نام پارامتر و علامت مساوی
      .replace(/(. ) +(?=[^= ])/g, '$1')
      //فاصله بعد از سجاوندی به جز ! به دلیل (<!-- و !! در بالای جدول\u200cها)
      .replace(/([،\.\؛\؟»])([^\s\.\(\)«»\"\[\]<>\d\w\{\}\|۰-۹\'])/g, '$1 $2')
      // حذف فاصله بعد از گیومه، پرانتز، براکت باز
      .replace(/([\(«\[])\s/g, '$1')
      // حذف فاصله قبل از گیومه، پرانتز، براکت بسته
      .replace(/\s([\)»\]])/g, '$1')
      // افزودن فاصله قبل از گیومه باز
      .replace(/([^ \(\[\|\r\n>'])(«)/g, '$1 $2')
      .replace(/٬\s/g, '، ')
      .replace(/ +\( +/g, ' (')
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']) *\\( *(?=[' + persianCharacters + '])(?!ها\\)|ان\\))', 'g'), '$1 (')
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']) *\\) *(?=[' + persianCharacters + '])', 'g'), '$1) ')
      .replace(/([^ \.]) +([؟،\:؛!\.])(\s[^ \.]|<|$)/g, '$1$2$3') // Remove space preceding punctuation, except for ellipses
      // Add Space After Punctuation
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']+)([؟،؛!\\.])([' + persianCharacters + ']+)', 'g'), '$1$2 $3')
      // New Line
      .replace(/\n\s{1,}\n/g, '\n\n')
      // Removes extra line between two items list
      .replace(/(\n\*.*?)\n+(?=\n\*)/g, '$1')
      // Removes extra line between two items list
      .replace(/(\n#.*?)\n+(?=\n#)/g, '$1')
      // Convert , to ، if there are Persian characters on both sides of it .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']), ?(?=[' + persianCharacters + "])", 'g'), '$1$2، ')
      // بعد از نقطه\u200cویرگول فارسی علامتی قرار نمی\u200cگیرد
      .replace(/(؛)(([\s]+)?[\.،؛:!؟\-…])/g, '$1')
      // در انتهای پاراگراف نقطه\u200cویرگول فارسی نمی\u200cآید
      .replace(/(؛)(\s|)\n\n/g, '.\n\n')
      // سجاوندی در ابتدای علامت باز قرار نمی\u200cگیرد
      .replace(/([\(«])[\s]([؛\.،])/g, '$1')
      // ویرگول فارسی
      // بعد از ویرگول فارسی این علامت\u200cها قرار نمی\u200cگیرد
      .replace(/(،)([\s]+)?([،؛!؟\-][\.،؛!؟\-]*|\.(?!\.))/g, '$1')
      // نقطه
      // باید سه نقطه باشد
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])(\\s|)(\\.{3,})', 'g'), '$1$2...')
      // بعد از نقطه این علایم نمی\u200cآیند
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])\\.( *[،؛:!؟\\?]+)', 'g'), '$1.')
      // سجاوندی در ابتدای پرانتز و گیومه باز قرار نمی\u200cگیرد
      .replace(new RegExp('(\\(|«)[\\.،؛](\\s|)([' + persianCharacters + '])', 'g'), '$1$3')
      // سجاوندی در داخل پرانتز
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])(\\s|)[\\.،؛](\\s|)(\\))', 'g'), '$1$2$3$4')
      // در صورت وابستگی معنی جملات بهتر است نقطه\u200cویرگول فارسی قرار گیرد
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])(\\s|)(\\.)(\\s|)(ولی|که|و\\s|بنابراین|لذا)', 'g'), '$1؛ $5')
      /// Question & exclamation mark
      // علامت تعجب تکراری به دلیل وجود !! در عنوان جدول\u200cهای مدیاویکی نباید اصلاح شود.
      // تكرار علامت سوال فارسی
      .replace(/(؟(\s|)){2,}/g, '؟')
      //علامت\u200cگذاری نادرست
      .replace('؟ !', '؟!').replace('! ؟', '!؟')
      /// سجاوندی غیرفارسی
      // استفاده از ؟ فارسی
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])[ ]*[?]', 'g'), '$1؟')
      // استفاده از ; فارسی
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])[ ]*[;]', 'g'), '$1؛')
      // استفاده از ، فارسی
      .replace(new RegExp('([' + persianCharacters + '])[ ]*[,]', 'g'), '$1،')
      //رفع مشکل استفاده از ـــً به جای گیومه لاتین در متن فارسی
      .replace(new RegExp(\\"([ ]*[' + persianCharacters + '])', 'g'), 'اً$1');
    // TODO: Should be limited
    // بين حروف و اعداد باید فاصله باشد
    //.replace(new RegExp('(\\d+)([' + persianCharacters + ']+)', 'g'), '$1 $2')
    //.replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']+)(\\d+)', 'g'), '$1 $2')
    // بين کلمات فارسی و انگلیسی باید فاصله باشد
    //.replace(new RegExp('([a-zA-Z]+)([' + persianCharacters + ']+)', 'g'), '$1 $2')
    //.replace(new RegExp('([' + persianCharacters + ']+)([a-zA-Z]+)', 'g'), '$1 $2');
  }
 
  return {
    applyOrthography: applyOrthography,
    applyZwnj: applyZwnj,
    normalizeZwnj: normalizeZwnj,
    persianSortText: persianSortText,
    punctuation: punctuation,
    toPersianDigits: toPersianDigits,
    toStandardPersianCharacters: toStandardPersianCharacters,
    vowels: vowels,
    persianCharacters: persianCharacters,
    persianCharactersNoVowels: persianCharactersNoVowels
  };
}());
if (typeof window !== 'undefined') {
  window.persianTools = persianTools;
}