پرش به: ناوبری, جستجو

فهرست

فهرست شماره‌های نشریه
تصویر جلد تصویر پشت جلد فهرست مقالات همکاران این شماره
alt language
شماره ۱ - اردیبهشت‌ماه ۹۳
alt language
شماره ۱ - اردیبهشت‌ماه ۹۳
فهرست اسامی
alt language
شماره ۲ - مهرماه ۹۳
alt language
شماره ۲ - مهرماه ۹۳
فهرست اسامی
alt language
شماره ۳ - آبان‌ماه ۹۳
alt language
شماره ۳ - آبان‌ماه ۹۳
فهرست اسامی
alt language
شماره ۴ - آذر و دی‌ماه ۹۳
alt language
شماره ۴ - آذر و دی‌ماه ۹۳
فهرست اسامی
alt language
شماره ۵ - اسفندماه ۹۳
alt language
شماره ۵ - اسفندماه ۹۳
آبی خاکستری سیاه

آخ سرم...
ارزیابی خودکار کد با SonarQube
این درد مشترک هرگز جداجدا درمان نمی شود!
این چاه بی‌انتها
به کشور نه، به خودمان خیانت نکنیم!
بهترین آرزو برای برای دانشکده در سال آینده
تحمل‌پذیری اشکال
حرف خصوصی با نوروز!
شعر
شگردهای برنامه‌سازی
ما همین اول
معرفی کتاب
نوروزنامه
نگید نگفتیم!
پیشنهادهای نرم‌افزاری نوروز
پیک شادی
چند متر مکعب تنفس!
گزارش دوره‌ای شورای صنفی

اسامی